Polityka prywatnośći

1. Administrator Danych Osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Kubisiowy Ogród” , z siedzibą w Węgrzyce  ul.A-3 16, 32-086

2. Zakres Zbieranych Danych Osobowych W ramach formularza zbieramy następujące dane osobowe:

 • Imię (Twoje i dziecka)
 • Nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Data urodzenia dziecka
 • Data przyjęcia do placówki
 • Wybór placówki (Przedszkole lub Żłobek)

3. Cel Przetwarzania Danych Osobowych Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • Rejestracja dziecka do wybranej placówki (Przedszkole/Żłobek)
 • Kontaktowanie się z Tobą w sprawach związanych z rejestracją i pobytem dziecka w placówce
 • Przesyłanie informacji administracyjnych i operacyjnych dotyczących funkcjonowania placówki

4. Podstawa Prawna Przetwarzania Danych Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

5. Odbiorcy Danych Osobowych Twoje dane osobowe mogą być przekazywane:

 • Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, np. dostawcom usług IT, księgowych, prawników – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

6. Okres Przechowywania Danych Osobowych Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

7. Twoje Prawa Masz prawo do:

 • Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • Sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • Usunięcia danych (jeżeli nie ma podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania)
 • Ograniczenia przetwarzania danych
 • Przenoszenia danych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. Dobrowolność Podania Danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji dziecka w placówce. Brak podania wymaganych danych uniemożliwi przetwarzanie Twojego zgłoszenia.

9. Zmiany w Polityce Prywatności Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej oraz komunikowane bezpośrednio.

10. Kontakt W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem:

 • Adres: ul.A-3 16, 32-086 Węgrzce
 • Telefon: +48 791 034 656
 • E-mail: biuro@kubisiowyogrod.pl
Skip to content